درس‌های موجود

شطرنج وآزمایشگاه علوم دبستان آبی

 • آموزگار: امیرحسین ایلاقی
 • آموزگار: نجمه سلیمانی
 • آموزگار: وحید فرامرزپور
 • آموزگار: مینا معاذاللهی
 • آموزگار: فاطمه همدم جو

آزمون جامع دبستان آبی

 • آموزگار: نجمه سلیمانی
 • آموزگار: مینا معاذاللهی
 • آموزگار: فاطمه همدم جو

کلاس ششم

 • آموزگار: نجمه سلیمانی
 • آموزگار: فاطمه محمودی
 • آموزگار: مینا معاذاللهی
 • آموزگار: فاطمه همدم جو

کلاس پنجم

 • آموزگار: نجمه سلیمانی
 • آموزگار: سمیه علیزاده
 • آموزگار: مینا معاذاللهی
 • آموزگار: فاطمه همدم جو

کلاس چهارم

 • آموزگار: ملیحه سادات حسینی
 • آموزگار: نجمه سلیمانی
 • آموزگار: مینا معاذاللهی
 • آموزگار: فاطمه همدم جو

کلاس سوم

 • آموزگار: نیلوفر پورشیخعلی
 • آموزگار: نجمه سلیمانی
 • آموزگار: مینا معاذاللهی
 • آموزگار: فاطمه همدم جو

کلاس دوم

 • آموزگار: نجمه سلیمانی
 • آموزگار: عاطفه صالحی
 • آموزگار: مینا معاذاللهی
 • آموزگار: فاطمه همدم جو

کلاس اول

 • آموزگار: نجمه سلیمانی
 • آموزگار: مینا معاذاللهی
 • آموزگار: فاطمه همدم جو
 • آموزگار: فرزانه یارضوی

پیش دبستانی

 • آموزگار: مهناز خراسانی زاده
 • آموزگار: نجمه سلیمانی
 • آموزگار: مینا معاذاللهی
 • آموزگار: فاطمه همدم جو

شورای آموزگاران

 • آموزگار: نیلوفر پورشیخعلی
 • آموزگار: ملیحه سادات حسینی
 • آموزگار: مهناز خراسانی زاده
 • آموزگار: عاطفه صالحی
 • آموزگار: سمیه علیزاده
 • آموزگار: فاطمه محمودی
 • آموزگار: مینا معاذاللهی
 • آموزگار: فاطمه همدم جو
 • آموزگار: فرزانه یارضوی